-->
Languages

SLUŽBA

Wellis Spa®
 

10 ročná záruka na škrupinovú štruktúru bazénu SPA

Výrobca ponúka užívateľovi bazénu SPA 10 ročnú záruku, že škrupina si udrží svoju štruktúrnu integritu a konfiguráciu a nebude mať straty vody, spôsobené poruchou v škrupine bazénu SPA.

7 ročná záruka na vnútorný povrch bazénu SPA

Výrobca poskytuje užívateľovi bazénu SPA 7 ročnú záruku proti vypuklinám, prasklinám alebo delaminácii škrupiny bazénu SPA.

3 ročná záruka na kabinet bazénu SPA

Výrobca poskytuje 3 ročnú záruku, že kabinet bazénu SPA nebude mať chyby v materiáli. Táto záruka zhŕňa špecificky šúpanie, praskanie alebo zmrašťovanie. Blednutie a zvetrávanie povrchu nastanú prirodzene časom, a nie sú považované za záručné poruchy.

3 ročná záruka na nepretekanie trubiek

Vybavenie bazénu SPA, interné potrubia a tryskové komponenty sú v záruke proti pretekaniu spôsobenému chybami materiálu alebo spracovaním.

3 ročná záruka na kontrolný panel a zobrazovací modul

Výrobca poskytuje záruku na displej a SPA kontrolný box (vrátane vyhrievania) proti poruchám spôsobeným chybami materiálu a spracovaním alebo akýmkoľvek iným chybám po dobu troch rokov. Kvôli elektrickým komponentom, táto záruka nezahŕňa poistky, žiarovky a tesnenia.

2 ročná záruka na štandardné a voliteľné komponenty bazénu SPA

Výrobca poskytuje záruku na pumpy, motory, trysky, vzdušné regulátory, ventily a iné kúpeľné komponenty proti poruchám spôsobeným chybami materiálu a spracovania, po dobu dvoch rokov. Niektoré časti, z ktorých väčšina môže byť vymenená bez potreby náradia, ako napríklad filtračné vložky, veká filtrov, vankúše a zámkové krytky, nie sú zahrnuté v tejto záruke, ale sú v záruke, že sú dodané bez porúch na materiáli a spracovaní, v čase dodania.

2 ročná záruka na termo-kryt bazénu SPA

Výrobca poskytuje užívateľovi bazénu SPA 2 ročnú záruku na akékoľvek poruchy spôsobené chybami materiálu alebo spracovaním. Blednutie a zvetrávanie povrchu nastanú prirodzene časom, a nie sú považované za záručné poruchy.

2 ročná záruka na hydroterapeutický systém pulzar

Vo fabrike nainštalovaný hydroterapeutický systém pulzar je v záruke proti poruchám v materiáloch alebo spracovaní, po dobu 2 rokov.

2 ročná záruka na ozonátor

Ozónátor je v záruke proti poruchám v materiáloch alebo spracovaní, po dobu 2 rokov od pôvodného dátumu doručenia.

2 ročná záruka na in.clear antiseptický systém

Vo fabrike nainštalovaný in.clear antiseptický systém je v záruke proti poruchám v materiáloch alebo spracovaní, po dobu 2 rokov.

2 ročná záruka na komponenty zvukového systému

Vo fabrike nainštalované zvukové komponenty (napr. napájanie, reproduktory, drôty, atď.) sú v záruke proti poruchám v materiáloch alebo spracovaní, po dobu 2 rokov.

2 ročná záruka na LED svetlá

Vo fabrike nainštalované LED svetlá sú v záruke proti poruchám v materiáloch alebo spracovaní, po dobu 2 rokov.

2 ročná záruka na UV-C dezinfekčný systém

Vo fabrike nainštalovaný UV-C dezinfekčný systém je v záruke proti poruchám v materiáloch alebo spracovaní, po dobu 2 rokov. Táto záruka nie je poskytovaná na žiarovku UV-C systému.

1 ročná záruka na UV-C žiarovku

Prirodzená životnosť UV-C žiarovky je približne 5000 hodín, ale záleží to aj na metóde jej využívania. Výrobca poskytuje 1 ročnú záruku na UV-C žiarovku.

 

Rozsah záruky
Táto záruka sa vzťahuje len na pôvodného kupca bazénu SPA, keď je fakturovaná a doručená. Táto záruka začína od dátumu vystavenia faktúry fabrikou bazénu SPA. Táto záruka sa končí pri akomkoľvek prevode vlastníctva, pred uplynutím záručnej doby.

Obmedzenia

  1. Táto záruka nezahŕňa poškodenie spôsobené nesprávnym použitím, nedostatočnou údržbou alebo usadzovaním vodného kameňa.
  2. Výrobca si vyhradzuje právo na výmenu chybných súčiastok za nové alebo repasované súčiastky.
  3. Výrobca nie je zodpovedný za akékoľvek poškodenie spôsobené zmenami alebo úpravami užívateľom.
  4. Rádiový príjem nie je zahrnutý v záruke, lebo príjem závisí na miestnych podmienkach. Prijímaný signál sa môže zhoršiť, ak je v blízkosti bazénu vedenie vysokého napätia.
  5. Výrobca poskytuje 1 ročnú všeobecnú záruku na každý náhradný diel bazénu SPA.
  6. Záruka bazénu SPA nezahŕňa poruchy, poškodenia alebo zlyhania spôsobené bežným dopravcom, inštalatérom, užívateľom alebo inými osobami, zvieratami alebo hlodavcami, alebo vyplývajúce z, bez obmedzenia, jedného z nasledujúcich: neopatrná manipulácia (zdvíhanie jednotky pomocou potrubia, obrusovanie, atď.), zahŕňajúc vlastnú nedbalosť; úpravy akéhokoľvek typu, z akéhokoľvek dôvodu (zahŕňajúc úpravy pre splnenie miestnych predpisov); nesprávna inštalácia (zahŕňajúc inštaláciu v nesúlade s inštrukciami a špecifikáciami poskytnutými s jednotkou); spoje poskytnuté inštalatérom zariadenia; nesprávne napájacie napätie alebo neoprávnená elektrická modifikácia; zneužitie; nesprávna operácia, lebo nedostatok riadnej pravidelnej údržby; operácia jednotky bez špecifikovaného minimálneho objemu vody alebo pri nevhodnej teplote vody; použitie drsných alebo nevhodných čističov; alebo vyššej moci, ako napríklad blesky, záplavy, zemetrasenia, atď.
  7. Navyše, výrobca nebude zodpovedný za náhodné alebo následné poškodenia alebo straty, spôsobené akoukoľvek príčinou (napr. poškodenie kobercu, stropu, kachličiek, mramoru vodou, strata funkcie, atď.) zahŕňajúc vlastnú nedbalosť; škody vzťahujúce sa, alebo v dôsledku: pozlátené časti, keď sa v jednotke používajú bazénové chemikálie alebo keď sú vystavené tvrdej vode; voliteľné kúpeľné vybavenie, ktoré nie je vyrábané Spoločnosťou ale dodávané Obchodníkom, inštalatérom alebo Spoločnosťou; pred použitím jednotky ako operačného displeja; alebo poruchám, ktoré mali byť objavené pred inštaláciou.
  8. Táto záruka nezahŕňa: prácu, prepravu, alebo iné náklady spôsobené pri odstraňovaní a/alebo opätovnej inštalácii pôvodnej jednotky a/alebo inštalácii náhradnej jednotky; akékoľvek náklady spojené so získaním prístupu k oprave; alebo škodu straty funckie, zahŕňajúc pokles predaja, zisku alebo obchodných výhod akéhokoľvek druhu, za akýchkoľvek podmienok. Bazénové SPA jednotky sú vylúčené z akéhokoľvek záručného krytia, ak akékoľvek pridanie, odstránenie alebo úprava akéhokoľvek druhu, bola na jednotke vykonaná (alebo na ktoromkoľvek komponente).
  9. Táto záruka sa nevzťahuje na chyby alebo poškodenia spôsobené bežným opotrebením, nesprávnou inštaláciou, úpravou bez písomného súhlasu výrobcu, nehody, nesprávne použitie, komerčné alebo priemyselné použitie, použitie príslušenstva, ktoré nebolo schválené výrobcom, nedodržaním návodu na obsluhu, alebo opravy vykonané kýmkoľvek iným ako autorizovaným zástupcom výrobcu.
  10. Na žiadne vírivky Wellis, s výnimkou víriviek Holiday Let Spa v komerčnom alebo priemyselnom použití, sa nevzťahuje záruka. Pri vírivkách Holiday Let Spa v komerčnom alebo priemyselnom použití je záručná lehota jeden rok.

Uplatnenie záruky

Pre nárokovanie si tejto záruky, kontaktujte vášho obchodníka. Pokiaľ je nie je možné získať služby od obchodníka, prosíme, kontaktujte výrobcu