Languages

Adatvédelmi tájékoztató hírlevél küldéssel kapcsolatban

Adatkezelő: Wellis Magyarország Zrt., székhely: 1118 Budapest, Budaörsi út 31/C., cégjegyzékszám: 01-10-048882, adószám: 25584864-2-43, e-mail cím: budaorsiut@wellis.hu, ertekesitok@wellis.hu, outlet@wellis.hu, info@wellis.hu, szerviz@wellis.hu, nagyker@wellis.hu, telefonszám: 29/564-380, adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége: Dr. Bölcskei Krisztián, info@adatvedelmiauditor.hu)

 

Rövid áttekintés:

 

Hírlevél küldésével kapcsolatos adatkezelés összefoglaló táblázata

Cél

Jogalap

Érintettek

Adatkategória

Időtartam

Mód

Forrás

címzett teljes körű általános, vagy személyre szabott és rendszeres tájékoztatása az Adatkezelő legújabb akcióiról, eseményeiről, híreiről

önkéntes hozzájáruláson alapul

Minden természetes személy, aki az Adatkezelő híreiről, akcióiról, kedvezményeiről rendszeresen értesülni kíván, ezért személyes adatainak megadásával a hírlevél szolgáltatásra feliratkozik

Lásd részletesen az adatkezelés tájékoztatójában

Leiratkozásig

feliratkozás elektronikusan vagy papír alapon, manuálisan

küldés elektronikusan, automatizáltan

leiratkozás elektronikusan vagy papír alapon, manuálisan történik.

Érintettek

 

 1. Érintett az szolgáltatások igénybevétele előtt vagy során, vagy egyéb más módon a következőkben meghatározott adataival iratkozhat fel hírlevélre.

 

Mi az adatkezelés jogalapja?

 

 1. A hírlevélre történő feliratkozás önkéntes hozzájáruláson alapul.

 

Kik az érintettek?

 

 1. Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelő híreiről, akcióiról, kedvezményeiről rendszeresen értesülni kíván, ezért személyes adatainak megadásával a hírlevél szolgáltatásra feliratkozik.

 

Melyek az adatkezelés során kezelt adatok körei és céljai?

 

 1. A kezelt adatok köre és célja:

név                             azonosítás

e-mail cím                hírlevél kiküldése

 

Mi az adatkezelés célja?

 

 1. A hírlevél küldéssel kapcsolatos adatkezelés célja a címzett teljes körű általános, vagy személyre szabott és rendszeres tájékoztatása az Adatkezelő legújabb akcióiról, eseményeiről, híreiről.

 

 1. Adatkezelő felhívja a figyelmet arra, hogy a hírlevél kiküldését
  1. ő maga, vagy
  2. az ezzel a feladattal megbízott, a II. sz. függelékben meghatározott adatfeldolgozó teszi meg.

 

Meddig tart az adatkezelés?

 

 1. Az Adatkezelő, és az Adatkezelő adatfeldolgozója kizárólag addig kezeli az ebből a célból felvett személyes adatokat, amíg
  1. az érintett le nem iratkozik a hírlevél listáról, vagy
  2. hozzájárulás megerősítő kérés esetében a megerősítés megadására nyitva álló határidő lejár, ennek eredménytelen letelte esetében az adatot törli.

 

Mi az adatkezelés módja?

 

 1. Az adatkezelés módja:
  1. feliratkozás elektronikusan vagy papír alapon, manuálisan
  2. küldés elektronikusan, automatizáltan
  3. leiratkozás elektronikusan vagy papír alapon, manuálisan történik.

 

Honnan vannak az adatok?

 

 1. Adatok forrása: közvetlenül az érintettől.

 

Történik adatközlés harmadik fél számára?

 

 1. Adatközlés: harmadik fél számára nem kerül közlésre, kivéve ha Adatkezelő adatfeldolgozót bíz meg hírlevelek kiküldésével, statisztikák készítésével, hírlevél fel-és leiratkozások kezelésével. Ilyen esetben a II. sz. függelék tartalmazza az adatfeldolgozó adatait.

 

Hogyan biztosítja az adatok védelmét az Adatkezelő?

 

 1. Az Adatkezelő az informatikai védelemmel kapcsolatos feladatai körében gondoskodik különösen:
  1. az adatkezeléshez használt eszközök (a továbbiakban: adatkezelő rendszer) jogosulatlan személyek általi hozzáférésének megtagadásáról,
  2. az adathordozók jogosulatlan olvasásának, másolásának, módosításának vagy eltávolításának megakadályozásáról,
  3. az adatkezelő rendszerbe a személyes adatok jogosulatlan bevitelének, valamint az abban tárolt személyes adatok jogosulatlan megismerésének, módosításának vagy törlésének megakadályozásáról,
  4. az adatkezelő rendszerek jogosulatlan személyek általi, adatátviteli berendezés útján történő használatának megakadályozásáról,
  5. arról, hogy az adatkezelő rendszer használatára jogosult személyek kizárólag a hozzáférési engedélyben meghatározott személyes adatokhoz férjenek hozzá,
  6. arról, hogy ellenőrizhető és megállapítható legyen, hogy a személyes adatokat adatátviteli berendezés útján mely címzettnek továbbították vagy továbbíthatják, illetve bocsátották vagy bocsáthatják rendelkezésére
  7. arról, hogy utólag ellenőrizhető és megállapítható legyen, hogy mely személyes adatokat, mely időpontban, ki vitt be az adatkezelő rendszerbe
  8. a személyes adatoknak azok továbbítása során vagy az adathordozó szállítása közben történő jogosulatlan megismerésének, másolásának, módosításának vagy törlésének megakadályozásáról
  9. arról, hogy üzemzavar esetén az adatkezelő rendszer helyreállítható legyen.
  10. arról, hogy az adatkezelő rendszer működőképes legyen, a működése során fellépő hibákról jelentés készüljön, továbbá a tárolt személyes adatokat a rendszer hibás működtetésével sem lehessen megváltoztatni.

 

Történik automatizált döntéshozatal, profilalkotás?

 

 1. Automatizált döntéshozatal, profilalkotás: az adatkezelés kapcsán ilyen nem történik.

 

Milyen jogaim vannak?

 

 1. Az Info tv., valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete alapján az érintett jogai a következők: a hozzáférés joga, a helyesbítés joga, a törléshez való jog, az „elfeledtetéshez való jog”, az adatok zároláshoz/korlátozáshoz való jog, tiltakozáshoz való jog, bírósághoz fordulás joga, hatósághoz fordulás joga.

 

 1. Adatkezelő felhívja az érintettek figyelmét, hogy joggyakorlásuknak lehetnek feltételei, valamint korlátai egy-egy adatkezeléssel kapcsolatban, amely tényezőket az Adatkezelő vizsgálni köteles. Abban az esetben, ha egy jogával az érintett adott adatkezelés kapcsán nem élhet, úgy a joggyakorlást kizáró/korlátozó ténybeli és/vagy jogi indokokról az Adatkezelő tájékoztatja az érintettet.

 

Hol és hogyan kérhetek részletes tájékoztatást az adatok kezeléséről, továbbításáról, valamint hol és hogyan élhetek jogaimmal?

 

 1. Adatkezelő felhívja az érintettek figyelmét, hogy az érintettek tájékoztatás kérésüket, valamint egyéb jogaik gyakorlását – ha azt jogszabály ki nem zárja – a budaorsiut@wellis.hu, ertekesitok@wellis.hu, outlet@wellis.hu, info@wellis.hu, szerviz@wellis.hu, nagyker@wellis.hu e-mail címre, vagy Adatkezelő más elérhetőségre küldött nyilatkozattal tehetik meg. Az Adatkezelő a nyilatkozatot a beérkezéstől számított legrövidebb időn belül megvizsgálja és megválaszolja, valamint megteszi a szükséges lépéseket a nyilatkozatban, a Szabályzatban, valamint jogszabályban foglaltak alapján.

 

Hova fordulhatok az önrendelkezési jog megsértése esetén?

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Telefon: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

www: http://www.naih.hu

e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

 

 1. Az érintett a jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az Adatkezelő köteles bizonyítani.

 

 1. Abban az esetben, ha az Adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az érintett személyiségi jogát megsérti, az érintett az Adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet.

 

Egyéb

 

 1. Az érintett a hírlevélről bármikor leiratkozhat, az elektronikus levelek alján, valamint a budaorsiut@wellis.hu, ertekesitok@wellis.hu, outlet@wellis.hu, info@wellis.hu, szerviz@wellis.hu, nagyker@wellis.hu e-mail címre küldött lemondási kérelem útján.

 

 1. Postai úton a következő címen iratkozhat le a hírlevélről: Wellis Magyarország Zrt., 1118 Budapest, Budaörsi út 31/C.

 

 1. Az Adatkezelő a hírlevél listát háromévente felülvizsgálja, és a hírlevél küldéshez három év után megerősítő hozzájárulást kér. Annak az érintettnek az adatait, aki nem ad megerősítő hozzájárulást az Adatkezelő törli az adatállományból.

 

 1. Adatkezelő a kiküldött hírlevelek olvasottságáról, a hírlevelekben levő linkekre történő kattintások segítségével, statisztikát vezet.

 

 1. A *-gal jelölt adatokkal kapcsolatban az Adatkezelő felhívja a figyelmet arra, hogy amennyiben az érintett azokat az Adatkezelő számára nem szolgáltatja, úgy az Adatkezelő a szolgáltatás nyújtását (adatkezelést) megtagadja.
ELŐZMÉNYEK