Languages

Triedenie

PRODUKTY/Chémia pre vírivky a swim spa/Čistenie vírivky /Čistenie potrubí

Čistenie potrubí

Prostriedok Pipework je určený na čistenie a dezinfekciu potrubných rozvodov a  čerpadiel víriviek.

Rýchly a silný prostriedok na odstránenie nečistoty z povrchu vírivky, obsah 1000g

Bezpečnostné upozornenie pre koncentrovaný výrobok :
R 34:
S 1/2:
S 22:
S 26:

S 28:
S 37/39:
S 45:Spôsobuje popáleniny
Držať zatvorené a mimo dosahu detí.
Nevdychovať prach.
V prípade kontaktu s očami okamžite vymyť dostatočným množstvom vody a vyhľadať lekára.
Po kontakte s pokožkou okamžite opláchnuť dostatočným množstvom vody.
Použiť vhodné rukavice a ochranu očí a tváre.
V prípade nehody alebo ak sa necítite dobre okamžite vyhľadajte lekársku pomoc( ak je možné ukážte nálepku ).
Nemiešať s inými chemikáliami! Nepožívať.

 
CENA

 13 EUR