PRODUKTY/Bazénová a vaňová chémia/Bayrol Active Ox. Gran.7

Bayrol Active Ox. Gran.7

Tieto bezchlórové granule budú jemne dezinfikovať vodu vo vašej vírivke.  

 

Použitie: Pridajte 10-20 g granúl na m3 vody pred každým kúpaním.  

 

Výstražné upozornenia: H302 Škodlivý ak sa prehltne. H314 Spôsobuje závažné poleptanie pokožky a poškodenie očí. H413 Môže mať dlhotrvajúci škodlivý účinok na vodný život.

Bezpečnostné pokyny: P102 Držať mimo dosahu detí. P220 Držať/skladovať mimo odevov/horľavých materiálov. P280 Použite ochranné rukavice/ochranný odev/ochranu očí/ochranu tváre.P302+P352 AK JE NA POKOŽKE: Zmyť veľkým množstvom mydla a vody. P305+P351+P338 AK JE V OČIACH: Niekoľko minút opatrne oplachovať vodou. Ak máte a dá sa to ľahko, vyberte kontaktné očné šošovky. Pokračujte v oplachovaní. P309+P311 Ak ste boli vystavení pôsobeniu výrobku alebo sa necítite dobre: Zavolajte do Toxikologického centra alebo lekára. P501 Obsah/obal zneškodňujte v autorizovanej zberni odpadov. Nemiešať s inými chemikáliami. Nepožívať.

 
CENA

 22 EUR