PRODUKTY/Bazénová a vaňová chémia/Bayrol Act. Ox. Activato9

Bayrol Act. Ox. Activato9

Aktivátor aktívneho kyslíka posilňuje a zvyšuje účinnosť granúl aktívneho kyslíka.

 

Použitie: Pridajte  20 ml na m3 vody každý týždeň.  

 

Výstražné upozornenia: H410 Veľmi toxický pre vodný život s dlhotrvajúcim účinkom. Bezpečnostné pokyny: P102 Držať mimo dosahu detí. P262 Nedávať do očí, na pokožku ani na odev. P273 Zabráňte úniku do prostredia. P309+P311 Ak ste boli vystavení pôsobeniu výrobku alebo sa necítite dobre: Zavolajte do Toxikologického centra alebo lekára. P501 Obsah/obal zneškodňujte v autorizovanej zberni odpadov. Nemiešať s inými chemikáliami. Nepožívať.

 
CENA

 18 EUR