Languages

PODMIENKY POUŽÍVANIA

UPOZORNENIE: SKÔR AKO ZAČNETE POUŽÍVAŤ TÚTO WEBOVÚ LOKALITU („LOKALITA“), POZORNE SI PREČÍTAJTE TIETO PODMIENKY („PODMIENKY“). POUŽÍVANÍM TEJTO WEBOVEJ LOKALITY VYHLASUJETE, ŽE STE SI PREČÍTALI PODMIENKY A SÚHLASÍTE S NIMI. AK S PODMIENKAMI NESÚHLASÍTE, TÚTO LOKALITU NESMIETE POUŽÍVAŤ. TIETO PODMIENKY SA VZŤAHUJÚ NA POUŽÍVANIE TEJTO LOKALITY, OBSAHU (NAPR. TEXTU, ÚDAJOV, INFORMÁCIÍ, GRAFIKY ALEBO FOTOGRAFIÍ), KTORÝ SPOLOČNOSŤ WELLIS SLOVENSKO A JEJ DCÉRSKE SPOLOČNOSTI (SPOLU „WELLIS“) MÔŽU SPRÍSTUPNIŤ NA TEJTO LOKALITE (SPOLU „MATERIÁLY“) A NA VŠETKY SLUŽBY, KTORÉ MÔŽE SPOLOČNOSŤ WELLIS POSKYTOVAŤ PROSTREDNÍCTVOM TEJTO LOKALITY (SPOLU „SLUŽBY“). POJMY LOKALITA, MATERIÁLY A SLUŽBY, KTORÉ SA UVÁDZAJÚ V TÝCHTO PODMIENKACH, SA SPOLOČNE NAZÝVAJÚ „WEBOVÉ LOKALITY SPOLOČNOSTI WELLIS“.

Používanie webových lokalít spoločnosti
S výnimkou ustanovení v časti „Iné zmluvy: služby alebo prístup“ vás spoločnosť WELLIS oprávňuje na používanie webových lokalít spoločnosti WELLIS iba na vlastné osobné a nekomerčné účely. Používanie webových lokalít spoločnosti WELLIS na verejné alebo komerčné účely (napríklad (okrem iného) na inej lokalite alebo prostredníctvom sieťovo prepojených počítačov) je prísne zakázané. Ak si vytvoríte kópie akýchkoľvek materiálov, musíte si ponechať autorské práva a iné vlastnícke oznámenia (vzhľadom na kópie), ktoré sú obsiahnuté v originálnych materiáloch. Materiály sa nesmú upravovať, verejne zobrazovať, verejne interpretovať ani distribuovať. Súčasťou vzťahu medzi vami a spoločnosťou WELLIS je ustanovenie, že spoločnosť WELLIS je vlastníkom webových lokalít WELLIS. Webové lokality spoločnosti WELLIS sú chránené na základe zákonov o autorských právach EU a v zahraničí. Neoprávnené používanie webových lokalít spoločnosti WELLIS môže predstavovať porušenie autorských práv, ochrannej známky a iných zákonov.

Prístup
Nesiete zodpovednosť za zaobstaranie si a údržbu všetkých zariadení a služieb potrebných na prístup a používanie webových lokalít spoločnosti WELLIS a za platbu všetkých súvisiacich poplatkov. Keď sa zaregistrujete na otvorenie konta na niektorej z webových lokalít spoločnosti WELLIS alebo keď sa obrátite na spoločnosť WELLIS prostredníctvom webových lokalít spoločnosti WELLIS na účely prijímania produktov alebo služieb, spoločnosť WELLIS môže o vás zhromaždiť niektoré údaje. Používanie týchto údajov spoločnosťou WELLIS sa riadi ustanoveniami časti Online zásady spoločnosti WELLIS o ochrane osobných údajov, ktorá platí pre danú lokalitu. Súhlasíte s tým, že budete poskytovať pravdivé, správne, aktuálne a kompletné informácie (a po dobu používania svojho konta na webových lokalitách spoločnosti WELLIS budete aktualizovať tieto informácie tak, aby boli pravdivé, správne, aktuálne a kompletné). Nesiete zodpovednosť za zachovanie dôvernosti hesla na webové lokality spoločnosti WELLIS a ste výhradne zodpovední za všetky aktivity, ktoré sa vyskytnú s použitím vášho hesla. Súhlasíte s tým, že bezodkladne budete informovať spoločnosť WELLIS o akomkoľvek neoprávnenom používaní vášho hesla alebo o akomkoľvek narušení zabezpečenia, ktoré sa týka webových lokalít spoločnosti WELLIS. Spoločnosť WELLIS si vyhradzuje právo požiadať vás o zmenu hesla v prípade, ak je presvedčená, že vaše heslo už nie je bezpečné. Prístup na webové lokality spoločnosti WELLIS, udelený na základe iných, osobitných zmlúv medzi vami a spoločnosťou WELLIS, nahrádza podmienky uvádzané v tejto časti.

Zakázané používanie
Súhlasíte s tým, že nebudete používať webové lokality spoločnosti WELLIS (vrátane (a bez obmedzenia) akýchkoľvek materiálov alebo služieb, ktoré môžete získať prostredníctvom používania webových lokalít spoločnosti WELLIS): (a) spôsobom, ktorý porušuje akékoľvek miestne, štátne, národné, zahraničné alebo medzinárodné nariadenie, pravidlo, príkaz, zmluvu alebo iný zákon (spolu „zákon“) (b) na sledovanie, obťažovanie alebo poškodzovanie iných používateľov (c) na napodobňovanie iných osôb alebo jednotiek alebo na zámenu (nesprávnu interpretáciu) vášho pôvodu za inú osobu alebo organizáciu (d) na narúšanie alebo poškodzovanie webových lokalít spoločnosti WELLIS, serverov alebo sietí pripojených k webovým lokalitám spoločnosti WELLIS. Ďalej súhlasíte s tým, že v súvislosti s používaním webových lokalít spoločnosti WELLIS (x) nebudete používať žiadne nástroje na získavanie údajov ani podobné metódy ich získavania a (y) nebudete sa pokúšať získať neoprávnený prístup k žiadnej časti webových lokalít spoločnosti WELLIS ani k iným kontám, počítačovým systémom alebo sieťam pripojeným k webovým lokalitám spoločnosti WELLIS formou hackerských útokov, neoprávneným získavaním hesla ap.

Ukončenie
S výnimkou ustanovení v časti „Iné zmluvy: služby alebo prístup“ môže spoločnosť WELLIS ukončiť, pozastaviť alebo upraviť vašu registráciu alebo prístup ku všetkým webovým lokalitám spoločnosti WELLIS alebo k ich časti, a to bez oznámenia, kedykoľvek a z akéhokoľvek dôvodu. Vašu účasť a prístup na webové lokality spoločnosti WELLIS môžete kedykoľvek zrušiť. Ak porušíte ktorúkoľvek z týchto podmienok, vaše oprávnenie používať webové lokality spoločnosti WELLIS sa automaticky ruší a všetky prevzaté a vytlačené materiály (a ich kópie) musíte okamžite zničiť.

Odmietnutie právnej zodpovednosti
WEBOVÉ LOKALITY SPOLOČNOSTI WELLIS SA POSKYTUJÚ „TAKÉ, AKO SÚ“, „SO VŠETKÝMI CHYBAMI“ A VŠETKO RIZIKO KVALITY A VÝKONU, KTORÉ SÚVISÍ S ICH POUŽÍVANÍM, NESIE POUŽÍVATEĽ. AK BY BOLI MATERIÁLY ALEBO SLUŽBY POŠKODENÉ, VŠETKY NÁKLADY NA POTREBNÝ SERVIS A OPRAVY ZNÁŠA POUŽÍVATEĽ, NIE SPOLOČNOSŤ WELLIS. SPOLOČNOSŤ WELLIS SA VÝSLOVNE ZRIEKA VŠETKÝCH ZÁRUK AKÉHOKOĽVEK DRUHU, VÝSLOVNÝCH, IMPLICITNÝCH ALEBO ZÁKONNÝCH, VO VZŤAHU K WEBOVÝM LOKALITÁM SPOLOČNOSTI WELLIS (VRÁTANE (NIELEN) AKÝCHKOĽVEK ZÁKONNÝCH ZÁRUK TÝKAJÚCICH SA OBCHODOVATEĽNOSTI, VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL ALEBO POUŽITIE, TITULU A NEPORUŠENIA PRÁV DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA). BEZ OBMEDZENIA VŠEOBECNÉHO CHARAKTERU VYŠŠIE UVEDENÝCH INFORMÁCIÍ SPOLOČNOSŤ WELLIS NEPOSKYTUJE ŽIADNU ZÁRUKU NA TO, ŽE WEBOVÉ LOKALITY SPOLOČNOSTI WELLIS BUDÚ SPĹŇAŤ VAŠE POŽIADAVKY ALEBO ŽE ICH PREVÁDZKA BUDE BEZ PRERUŠENÍ, VČASNÁ, BEZPEČNÁ, BEZPORUCHOVÁ A ANI NA TO, ŽE PRÍPADNÉ POŠKODENIA WEBOVÝCH LOKALÍT SPOLOČNOSTI WELLIS BUDÚ OPRAVENÉ. SPOLOČNOSŤ WELLIS NEPOSKYTUJE ŽIADNU ZÁRUKU NA VÝSLEDKY, KTORÉ MOŽNO ZÍSKAŤ POUŽÍVANÍM WEBOVÝCH LOKALÍT SPOLOČNOSTI WELLIS ANI NA SPRÁVNOSŤ ALEBO SPOĽAHLIVOSŤ INFORMÁCIÍ ZÍSKANÝCH PROSTREDNÍCTVOM WEBOVÝCH LOKALÍT SPOLOČNOSTI WELLIS. ŽIADNE RADY ANI INFORMÁCIE, ÚSTNE ALEBO PÍSOMNÉ, ZÍSKANÉ PROSTREDNÍCTVOM WEBOVÝCH LOKALÍT SPOLOČNOSTI WELLIS ALEBO OD SPOLOČNOSTI WELLIS, JEJ MATERSKÝCH SPOLOČNOSTÍ, DCÉRSKYCH SPOLOČNOSTÍ ALEBO INÝCH PRIDRUŽENÝCH SPOLOČNOSTÍ, PRÍPADNE OD JEJ DODÁVATEĽOV (ALEBO OD PRÍSLUŠNÝCH ÚRADNÍKOV, RIADITEĽOV ALEBO ZÁSTUPCOV UVEDENÝCH ORGANIZÁCIÍ) (SPOLU „STRANY SPOLOČNOSTI WELLIS“) NEBUDÚ VYTVÁRAŤ ŽIADNU ZÁRUKU. SPOLOČNOSŤ WELLIS SA ZRIEKA AKÝCHKOĽVEK ZÁKONNÝCH ODŠKODNENÍ.

Obmedzenie zodpovednosti
ŽIADNA ZO STRÁN SPOLOČNOSTI WELLIS NEBUDE V ŽIADNOM PRÍPADE ZODPOVEDNÁ ZA (A) AKÉKOĽVEK NEPRIAME, ŠPECIÁLNE, NÁSLEDNÉ, TRESTNÉ ALEBO EXEMPLÁRNE ŠKODY (B) ANI ZA ŠKODY PRESAHUJÚCE HODNOTU STO EURO (100,00 EUR) (VRÁTANE (NIELEN) ŠKÔD VYPLÝVAJÚCICH ZO STRATY PRÍJMOV, ZISKU, GOODWILLU, POUŽÍVANIA, PRERUŠENIA OBCHODNÝCH ČINNOSTÍ ALEBO Z INÝCH NEHMOTNÝCH ŠKÔD), KTORÉ VYPLÝVAJÚ Z POUŽÍVANIA WEBOVÝCH LOKALÍT SPOLOČNOSTI WELLIS ALEBO VZNIKLI V SÚVISLOSTI S ICH POUŽÍVANÍM (VRÁTANE (NIELEN) POUŽÍVANIA, NEMOŽNOSTI POUŽÍVANIA ALEBO VÝSLEDKOV POUŽÍVANIA WEBOVÝCH LOKALÍT SPOLOČNOSTI WELLIS) A TO BEZ OHĽADU NA TO, ČI PREDMETNÉ ŠKODY SÚ ZALOŽENÉ NA ZÁRUKE, KONTRAKTE, ÚMYSLE, NARIADENIACH ALEBO AKEJKOĽVEK INEJ PRÁVNEJ TEÓRII A TO ANI VTEDY, AK KTORÁKOĽVEK ZO STRÁN SPOLOČNOSTI WELLIS BOLA O MOŽNOSTI VZNIKU TAKÝCHTO ŠKÔD INFORMOVANÁ (ALEBO MALA O NICH VEDIEŤ).

Vylúčenia a obmedzenia
Niektoré jurisdikcie neumožňujú vylúčiť niektoré záruky alebo obmedziť/vylúčiť zodpovednosť za niektoré škody. Znamená to, že niektoré s vyššie uvedených obmedzení sa na vás nemusia vzťahovať. Do rozsahu, do akého sa spoločnosť WELLIS podľa platných zákonov nebude môcť zriecť implicitných záruk alebo obmedziť svoju zodpovednosť, bude rozsah a trvanie takejto záruky a rozsah zodpovednosti spoločnosti WELLIS povoleným minimom podľa použiteľného zákona.