Languages

SZOLGÁLTATÁS

serviceid: 4

Garanciális feltételekmasszázsmedencéinkhez

 • 10 év garancia a medence héjszerkezetére A gyártó 10éveskiterjesztett garanciát biztosít a medence felhasználói számára ahéjszerkezeti egységének és konfigurációjának megtartására. Ezenidőszakalatt a medence héjszerkezetének hibájából nem fordul elővízveszteség.
 • 7 év garancia a medence héjfelületére A gyártó 7 évesgaranciátbiztosít a medence felhasználói számára a medencehéjánakhólyagosodása, törése vagy rétegleválása ellen.
 • 3 év garancia a medence szekrényére A gyártó 3 éviggarantálja,hogy a medencék szekrénye anyaghibáktól mentes marad. Ez agaranciakifejezetten kiterjed hámlásra, repedésre vagy zsugorodásra. Afelületfakulása és eróziója természetesen előfordul az idő múlásával,ez nemtekinthető szavatossági hibának.
 • 3 év garancia a csőhálózat szivárgása ellen A garancia amedenceszerelvényeire. belső csőhálózatára és a fúvókákszerelvényeirevonatkozik, anyag- vagy gyártási hibák miatti szivárgásesetén.
 • 3 év a vezérlődobozra és a kijelző egységre A gyártó 3évesgaranciát vállal a kijelző és a vezérlődoboz (beleértve a fűtéstis)anyag- és gyártási hibáival vagy bármely más meghibásodásávalszemben.Az elektromos alkatrészek közül a garancia nem terjed kiabiztosítékokra, izzókra és tömítésekre.
 • 2 év a standard és opcionális medence alkatrészekre A gyártókétéves garanciát vállal a szivattyúk, motorok,fúvókák,levegőszabályozók, szelepek, elosztók és egyéb alkatrészekanyag- ésgyártási hibáival szemben Egyes alkatrészekre, amelyektöbbségeszerszámok használata nélkül cserélhető, mint például aszűrőbetétek,szűrőfedelek, párnák és fedélzárak, nem vonatkozik ez agarancia, degarantáltan mentesek az anyag- és gyártási hibáktól aszállításidőpontjában.
 • 2 év a medence Thermo borítójára A gyártó 2 éves garanciátvállal amedence felhasználói számára anyag- vagy gyártási hibákbóleredőmeghibásodásokkal szemben. A felület fakulása és eróziójatermészetesenelőfordul az idő múlásával, ez nem tekinthetőszavatossági hibának.
 • 2 év garancia a Pulsar hidroterápiás rendszerre Agyárilagbeépített Pulsar hidroterápiás rendszerre 2 év garanciavonatkozikanyag- vagy gyártási hibákkal szemben.
 • 2 év garancia az ózongenerátorra Az ózongenerátorra 2 évesgaranciavonatkozik anyag- vagy gyártási hibákkal szemben az eredetiszállításidőpontjától kezdődően.
 • 2 év garancia az in.clear fertőtlenítő rendszerre Agyárilagbeépített in.clear fertőtlenítő rendszerre 2 éves garanciavonatkozikanyag- vagy gyártási hibákkal szemben.
 • 2 év garancia az audió rendszer alkatrészeire A gyárilagtelepítettaudió alkatrészekre (pl. tápegység, hangszóró, vezetékekstb.) 2 évesgarancia vonatkozik anyag- vagy gyártási hibákkal szemben.
 • 2 év garancia a LED lámpákra A gyárilag beépített LED lámpákra2éves garancia vonatkozik anyag- vagy gyártási hibákkal szemben.
 • 2 év garancia az UV-C fertőtlenítő rendszerre A gyáriUV-Cfertőtlenítő rendszerre 2 éves garancia vonatkozik anyag- vagygyártásihibákkal szemben. Ez a garancia nem terjed ki az UV-Crendszerizzójára.
 • 1 év garancia az UV-C izzóra Az UV-C izzó természetesélettartamamintegy 5000 óra, de ez függ a használat módjától is. Agyártó egy 1éves garanciát vállal az UV-C izzóra.

A jótállás terjedelme

Ez a garancia csak a medence eredeti vásárlójára terjed ki,számlázásés szállítás után. A garancia a medence gyári számlájánakkiállításidátumával kezdődik. Ez a garancia megszűnik a tulajdonjogátruházásaesetén, a szavatossági idő lejárata előtt.

Korlátozások

 1. Ez a garancia nem terjed ki helytelen használatból, akarbantartáshiányából vagy vízkőlerakódásból származó károkra.
 2. A gyártó fenntartja a jogot arra, hogy a hibás alkatrészeketgyárivagy utángyártott alkatrészekre cserélje ki.
 3. A gyártó nem felelős olyan károkért, amelyeket a felhasználóáltalvégzett változtatások vagy módosítások okoztak.
 4. A rádióvételre nem vonatkozik a garancia, mert a vétel ahelyikörülményektől függ. A vételi jel romolhat, hanagyfeszültségűvezetékek vannak a medence közelében.
 5. A gyártó 1 év általános garanciát biztosít a medencemindenalkatrészére.
 6. A medence garanciája nem vonatkozik azokra a hibákra,sérülésekrevagy meghibásodásokra, amelyeket a szállító, telepítő,felhasználó vagymás személy, háziállat vagy rágcsáló okozott vagy akövetkező okokbármelyikéből erednek, korlátozás nélkül: gondatlankezelés (emelés avezetékeknél fogva, a felület csiszolása stb.),beleértve a sajátgondatlanságot is, bármilyen típusú, bármilyen okbóltörténő módosítás(beleértve a helyi előírásokhoz való igazodáscéljából történőmódosításokat); nem megfelelő telepítés (ideértve akészülékhez adottutasításoknak és előírásoknak nem megfelelőtelepítést); felszerelőáltal biztosított csatlakozók; helytelentápfeszültség használata vagyjogosulatlan elektromos módosítás;helytelen használat és működtetésvagy a megfelelő szokásoskarbantartás hiánya; a készüléknek nem ameghatározott minimálismennyiségű vízzel történő működtetése vagy nemmegfelelővízhőmérséklet; koptató vagy helytelen tisztítószerekhasználata; vagytermészeti csapások, például villámcsapás, árvíz,földrengés stb.
 7. Ezen felül, a gyártó nem felelős azokért a bármilyen okbóleredőesetleges vagy következményes károkért vagy veszteségekért(példáulszőnyeget, mennyezetet, csempét, márványt ért vízkár, ahasználatkiesése stb.), beleértve a saját gondatlanságából eredőkárokat is,amelyek a következőket érintik vagy azokra vezethetőekvissza:krómozott részek, ha a medencében vegyi anyagokat alkalmaznak,vagykemény víz; nem a vállalat által előállított, de a kereskedő,atelepítő vagy a vállalat által forgalmazottopcionálisfürdőfelszerelés, az egység előzetes bemutatótermihasználata, vagyolyan hibák, amelyeket telepítés előtt fel kellettvolna fedezni.
 8. Ez a garancia semmilyen körülmények között nem terjed kiamunkadíjakra, szállítási vagy egyéb olyan költségekre, amelyekazeredeti berendezés eltávolítása és/vagy újratelepítése vagyacserekészülék üzembe helyezése vagy a javítás céljábóltörténőhozzáférés biztosítása során merülnek fel; vagy a kiesetthasználatáltal okozott károkra, beleértve az elmaradt árbevételt,nyereségetvagy bármilyen üzleti előnyt. A medence egységek mindengaranciájamegszűnik, ha a berendezésen (vagy bármely komponensén)bármilyenjellegű hozzáadásra, törlésre vagy módosításra került sor.

A garancia teljesítése

Ha garanciális igényt szeretne bejelenteni, lépjen kapcsolatbaakereskedővel. Ha nem kap szolgáltatást a kereskedőtől, kérjük,lépjenkapcsolatba a gyártóval.

KÁD

A gyártó/importőr kifejezetten felhívja a vásárló figyelmétarra,hogy nem javasolja a termék beépítését, továbbá fenntartja a jogotatermékre vállalt jótállásának megvonására, amennyiben azbeépítésrekerült. Gyártó/importőr tájékoztatja a vásárlót, hogyamennyiben afenti felhívás ellenére beépítésre került termékrevonatkozóhibabejelentés esetén a gyártó/importőr által akkreditáltszerelő ahelyszínre történő kiszállás során megállapítja, hogy a termékhibájáta nem szakszerű beépítés okozta, úgy a gyártó/importőrjótállásikötelezettsége nem áll be és ebben az esetben az aktuálisanérvényesárlista alapján a gyártó/importőr által akkreditált szerelőkiszállási-és munkadíja a vásárló részére kiszámlázásra kerül.Amennyiben agyártó/importőr által akkreditált szerelő megállapítja,hogy a termékmeghibásodása garanciális eredetű és jótállás alapján atermékkicseréléséhez vagy kijavításához a termék kibontása,kiemelése,illetőleg elszállítása szükséges, úgy a termék - állagsérelemnélkültörténő - kibontásával és annak ismételten történő beépítésévelegyüttjáró valamennyi költség (pl. kőműves, burkolási munkák anyag-ésmunkadíja, stb.) a vásárlót terheli és az ezzel kapcsolatosvalamennyifeladat elvégzése, illetve elvégeztetése, a munkákmegszervezéseszintén a vásárló kötelezettsége. A gyártót/importőrt atermékkibontásával és annak újra történő beépítésével kapcsolatbanfelmerültköltségekkel és az ezen munkálatok során felmerültkárokkalkapcsolatban semmiféle felelősség nem terheli. Jótállásiigényérvényesítését kizáró okok Nem tartoznak a jótállásikötelezettségkörébe az alábbi okokra visszavezethető hibák, és azokelhárítása: a) Anem rendeltetésszerű beüzemelés, használat, vagy aterméknek nem ahasználati útmutatóban foglalt utasításoknak megfelelőkezelése vagyműködtetése, ideértve különösen a helytelen tárolást,szállítást,leejtést, nem megfelelő üzemeltetési körülményeket, elemikárt, külsőbehatás okozta rongálást, sérülést, egyéb, a vásárlás utánkeletkezettokból adódó meghibásodást b) A gyártó/importőr által előírtrendszeresellenőrzés és karbantartás elmulasztása c) A keletkezettmeghibásodás anormál elhasználódásnak vagy az üzemszerű kopásnaktulajdonítható d) Haa meghibásodás bekövetkezésében a nem eredeti, vagya termék gyártójaáltal jóvá nem hagyott segéd- és kellékanyagokhasználata közrehatotte) Bármely, a hibát vagy annak okát előidézőbeavatkozás vagy javítás,amelyet nem a gyártó/importőr általakkreditált szerelő/szerviz partnervégez f) A víz keménységére,illetőleg a víz szakszerűtlenkarbantartására, illetve vegyi adagolásáravisszavezethető károk g) Afúvókákban idegen anyagok által okozott kárh) A használatból eredőkopási kár i) Ha a sérülés vagy meghibásodás ahelytelen telepítés,mozgatás, hanyagság miatt keletkezett. j) Rongálásvagy agyártó/importőr által előzetesen írásban nem engedélyezettátalakítássorán bekövetkezett kár k) A jótállás nem terjed ki aszivattyútömítésekre l) Egyes háztartási tisztítószerek károsíthatják aterméketés annak részeit, az ebből eredő sérülésekre éselszíneződésekre ajótállás nem terjed ki m) A kád testet alkohol- ésacetát tartalmútisztítószerekkel kezelni szigorúan tilos, a tisztításegyedülimegfelelő módja a speciálisan erre a célra készítetttisztítószerekhasználata, továbbá a kádban illóolajok használata istilos – a jelenpontban foglalt bármely előírás megszegésével összefüggőhibákra ajótállás nem terjed ki n) A termék nem megfelelő alátámasztásaolyanesetekben, amikor a termékhez adott lábak nem tartólábak,hanemszintezőláb funkciót látnak el. o)Az előírt vízkeménység 6-9németkeménységi fok között van, javasoljuk vízlágyító berendezéshasználatáta készülék üzemeltetése során, ennek elmulasztása eseténavízkőlerakódás okozta meghibásodásnál gyártó/importőr nem vállaljaagaranciát. p) Üvegtörésre nem vonatkozik a jótállás, kivéve, haaterméket a gyártó/importőr szállítja ki, és a sérülés tényét avásárlószállítói jegyzőkönyvvel igazolni tudja. Hidromasszázs kádspeciálisgaranciális feltételei 10 év a kád héj szerkezetére : Agyártó/importőra vásárlás időpontjáttól számítva 10 év jótállást vállalarra, hogy akádhéjon keresztül nem következik be vízvesztés, továbbáarra, hogy akád héj szerkezetileg a jótállási idő tartama alatt arendeltetésénekmegfelelő állapotú (ide nem értve az esztétikai hibákat,sérüléseket,kopásokat) 3 év a kád héj felületére : A gyártó/importőr avásárlásidőpontjáttól számítva 3 év jótállást vállal az akril kád héjra(idenem értve a fizikai behatásból eredő töréseket,sérüléseket),hólyagosodás vagy leválás miatti anyag- vagy gyártásihibákkal szemben.2 év a kád csőhálózatára – Amennyiben a beüzemelés agyártó/importőráltal akkreditált szerelő által történik: A kádvízvezetékszerelvényeire anyag- vagy gyártási hibák miattivízszivárgássalszemben a gyártó/importőr 2 év jótállást vállal abeüzemelésidőpontjáttól számítva. 1 év a kád csőhálózatára – Amennyibenabeüzemelést nem a gyártó/importőr által akkreditált szerelő végezte:Akád vízvezeték szerelvényeire anyag- vagy gyártási hibákmiattivízszivárgással szemben a gyártó/importőr 1 év jótállást vállalavásárlás időpontjáttól számítva. 1 év jótállást vállalagyártó/importőr az alábbi alkatrészekre : E-Multi, E-Max,E-Drive,E-plus, Aero, és hidromasszázs rendszerekre, jetekre; Acsaptelepszivárgásmentes üzemeltetésére, a kerámia betétre, a csaptelepházra;Az Ózon generátorra, pezsgő motorra, szivattyúra, fűtésre,LEDvilágításra, multimedia tv rendszerre. 90 nap jótállást vállalagyártó/importőr a fejpárnára, az eredeti szállítás időpontjától.Ajótállás nem terjed ki a biztosítékokra, izzókra, tömítésekreéscsapágyakra. Kádtest speciális feltételei 10 év a kád héjszerkezetére: A gyártó/importőr a vásárlás időpontjáttól számítva 10 évjótállástvállal arra, hogy a kádhéjon keresztül nem következik bevízvesztés,továbbá arra, hogy a kád héj szerkezetileg a jótállási időtartamaalatt a rendeltetésének megfelelő állapotú (ide nem értve azesztétikaihibákat, sérüléseket, kopásokat) 3 év a kád héj felületére :Agyártó/importőr a vásárlás időpontjáttól számítva 3 év jótállástvállalaz akril kád héjra (ide nem értve a fizikai behatásból eredőtöréseket,sérüléseket), hólyagosodás vagy leválás miatti anyag- vagygyártásihibákkal szemben.

MEDENCE

A gyártó/importőr kifejezetten felhívja a vásárlófigyelmétarra, hogy nem javasolja a termék sülyesztését/beépítését,továbbáfenntartja a jogot a termékre vállalt jótállásánakmegvonására,amennyiben az mégis beépítésre/sülyesztésre került.Gyártó/importőrtájékoztatja a vásárlót, hogy amennyiben a fentifelhívás ellenérebeépítésre/sülyesztésre került termékre vonatkozóhibabejelentés eseténa gyártó/importőr által akkreditált szerelő ahelyszínre történőkiszállás során megállapítja, hogy a termék hibáját anem szakszerűbeépítés okozta, úgy a gyártó/importőr jótállásikötelezettsége nem állbe és ebben az esetben az aktuálisan érvényesárlista alapján agyártó/importőr által akkreditált szerelő kiszállási-és munkadíja avásárló részére kiszámlázásra kerül. Amennyiben agyártó/importőr általakkreditált szerelő megállapítja, hogy a termékmeghibásodásagaranciális eredetű és jótállás alapján a termékkicseréléséhez vagykijavításához a termék kibontása, kiemelése,illetőleg elszállításaszükséges, úgy a termék - állagsérelem nélkültörténő - kibontásával ésannak ismételten történő beépítésével együttjáró valamennyi költség(pl. rakodási, kőműves, burkolási munkák anyag-és munkadíja, stb.) avásárlót terheli és az ezzel kapcsolatosvalamennyi feladat elvégzése,illetve elvégeztetése, a munkákmegszervezése szintén a vásárlókötelezettsége. A gyártót/importőrt atermék kibontásával és annak újratörténő beépítésével kapcsolatbanfelmerült költségekkel és az ezenmunkálatok során felmerült károkkalkapcsolatban semmiféle felelősségnem terheli.

Jótállási igény érvényesítését kizáróokok

Nem tartoznak a jótállási kötelezettség körébe az alábbi okokravisszavezethető hibák, és azokelhárítása:

 1. A nem rendeltetésszerű beüzemelés, használat, vagy atermékneknem a használati útmutatóban foglalt utasításoknak megfelelőkezelésevagy működtetése, ideértve különösen a helytelen tárolást,szállítást,leejtést, nem megfelelő üzemeltetési körülményeket, elemikárt, külsőbehatás okozta rongálást, sérülést, egyéb, a vásárlás utánkeletkezettokból adódó meghibásodást
 2. A gyártó/importőr által előírtrendszeres ellenőrzés éskarbantartás elmulasztása
 3. A keletkezettmeghibásodás a normál elhasználódásnak vagy azüzemszerű kopásnaktulajdonítható
 4. Ha a meghibásodás bekövetkezésében a nem eredeti, vagya termékgyártója által jóvá nem hagyott segéd- és kellékanyagokhasználataközrehatott
 5. Bármely, a hibát vagy annak okát előidézőbeavatkozás vagyjavítás, amelyet nem a gyártó/importőr általakkreditáltszerelő/szerviz partner végez
 6. A víz keménységére,illetőleg a víz szakszerűtlenkarbantartására, illetve vegyi adagolásáravisszavezethető károk
 7. A fúvókákban idegen anyagok által okozott kár
 8. A használatból eredő kopási kár
 9. Ha a sérülés vagy meghibásodás ahelytelen telepítés, mozgatás,hanyagság miatt keletkezett.
 10. Rongálás vagy a gyártó/importőr által előzetesen írásban nemengedélyezettátalakítás során bekövetkezett kár
 11. A jótállás nem terjed ki aszivattyú tömítésekre
 12. Egyes háztartási tisztítószerek károsíthatják aterméket ésannak részeit, az ebből eredő sérülésekre éselszíneződésekre ajótállás nem terjed ki
 13. A medence testet alkohol-és acetát tartalmú tisztítószerekkelkezelni szigorúan tilos, atisztítás egyedüli megfelelő módja aspeciálisan erre a célra készítetttisztítószerek használata, továbbá amedencében illóolajok használata istilos – a jelen pontban foglaltbármely előírás megszegésével összefüggőhibákra a jótállás nem terjedki
 14. A termék nem megfelelő alátámasztása olyan esetekben, amikor atermékhez adott lábak nem tartólábak, hanemszintezőláb funkciót látnakel.
 15. Az előírt vízkeménység 6-10 németkeménységi fok között van,javasoljuk vízlágyító berendezés használatáta készülék üzemeltetésesorán, ennek elmulasztása esetén avízkőlerakódás okoztameghibásodásnál gyártó/importőr nem vállalja agaranciát.
 16. Üvegtörésre nem vonatkozik a jótállás, kivéve, ha aterméket agyártó/importőr szállítja ki, és a sérülés tényét a vásárlószállítóijegyzőkönyvvel igazolni tudja.
 17. Érintésvédelmi jegyzőkönyvmegléte kötelező!
 18. Olyan kár, amely a bekövetkezett helytelenvillanyszerelésibeüzemelésből, elektromos feszültségesésből,feszültségcsúcsból adódik.
 19. Ne csatlakoztassa az áramellátáshoz azüres medencét,máskülönben a tartozékok, mint pl. a vezérlő, a fűtő, akeringtetőszivattyú és más rendszerek sérülhetnek!
 20. A medencét nem szabad üresen és tető nélkül hagyni, ha ahőmérséklet50°C feletti! Ha a medence üvegszerkezetek közé letthelyezve, előzzükmeg, hogy a napsugarak közvetlenül az üvegenkeresztül érjék amedencét, hiszen úgy a hőmérséklet túl magas lehet.Az ebből eredőkárokért nem vállalunk felelősséget.
 21. A medence megfelelőelhelyezéséhez, szükséges minimum 10 – 15cm vastag vasaltbetonfelület, amelynek vízszintesnek kell lennie, anem megfelelőenkiegyenlített aljzat miatti hibák nem tartoznak agaranciálismeghibásodás körébe!
 22. Padlóösszefolyó kiépítése kötelező! A terméküzemeltetésesorán, meghibásodás esetén a kádban levő nagy mennyiségűvíz elfolyhat.A károsodás elkerülése érdekében abban a helyiségben,ahol a termékelhelyezésre kerül, megfelelő padlóösszefolyó kiépítésekötelező! Ennekhiányában a víz elfolyás által okozott károkért a Ptk.340.§ (1)bekezdése alapján felelősséget nem vállalunk. A károsult akárelhárítása, illetve csökkentése érdekében úgy köteles eljárni,ahogyanaz, az adott helyzetben általában elvárható. Nem kellmegtéríteni akárnak azt a részét, amely abból származott, hogy akárosult ekötelezettségének nem tett eleget
 23. A rádióvételiminőségére nem vonatkozik a garancia, mivel avételi minőség akörnyezettől is függ. A rádióvételi minőség az alábbitényezők isbefolyásolhatják: területi lefedettség, magasfeszültségűtávvezetékek,átjátszó tornyok
 24. Wellis Magyarország Kft nem tehető felelőssésemmilyen véletlenvagy közvetett károkozás miatt. Minden költség,beleértve az elmaradthasználat, károk, illetve függőkötelezettségekből eredő állítólagoshiányosságok ki vannak zárva ajótállás alól
 25. A medencék üzemszerű használata maximum 40 Celsiusfokos vízzelajánlott, nem tartozik a jótállás körébe a túl meleg vízáltal okozotthibák.

Garanciális feltételek:

10 év a medence héjra, testre: A Wellis 10évgaranciát vállal a medencehéjon keresztüli vízveszítéssel szemben,azazveszteség éri az alkalmazhatóságban, nem megjelenésben.

7 év a medence héj felületére: Az akrilmedence héjra (törés nem fizikai behatásból),hólyagosodás vagy leválásmiatti anyag– vagy gyártási hibákkal szembengaranciát vállalunk azeredeti szállítás időpontjától számítva

3 év amedence oldalburkolatra : A gyártó 3évig garantálja, hogy a medenceburkolat anyaghibáktól mentes marad, eza garancia kiterjed a hámlásrarepedésre vagy zsugorodásra. A felületfakulása és eróziója nemtekinthető garanciális hibának

1 év a medence csőhálózatára - +2 év haabeüzemelés a Wellis szakszerviz által történt: A medencevízvezetékszerelvényeire - anyag- vagy gyártási hibák miatti szivárgásesetén avásárlás napjától 1 év garanciát vállalunk. Nincs garancia abelső(jet) alkatrészekre.

1 év a standard medence felszereltségre - +2év haa beüzemelés a Wellis szakszerviz által történt: Amedencefelszereltsége, úgy mint a vezérlés, szivattyú(k), keringtetőszivattyúés fűtés, wifi és bluetooth modul, infra vevő, hidromasszázsmotor,levegő motor, Pulsar, In-clear fertőtlenítő rendszer,audiorendszeregységek, Ózon generátor, UV-C fertőtlenítőrendszer(kivéveizzó), Led világitás

1 év a standard medence felszereltségreMedencetető, Wellis SPA Umbrella rendszer, Spa bag, korlát és egyébkülsőfelszereltségek,

6 hónap garancia az UV-C izzóra

90 nap garancia : amedence párnákra,szűrőházakra, szűrőtetőkre, csapok, vízirányváltókapcsoló, dúsító egyébkezelőszervek

Szűrőkre garancia nemérvényesíthető

JÓTÁLLÁS – SZANITER, SZAUNA

A gyártó/importőr kifejezetten felhívja a vásárló figyelmét arra, hogynem javasolja a termék beépítését kizárólag szakszervíz által.Gyártó/importőr tájékoztatja a vásárlót, hogy amennyiben a fentifelhívás ellenére beépítésre került termékre vonatkozó hibabejelentésesetén a gyártó/importőr által akkreditált szerelő a helyszínre történőkiszállás során megállapítja, hogy a termék hibáját a nem szakszerűbeépítés okozta, úgy a gyártó/importőr jótállási kötelezettsége nem állbe és ebben az esetben az aktuálisan érvényes árlista alapján agyártó/importőr által akkreditált szerelő kiszállási- és munkadíja avásárló részére kiszámlázásra kerül. Amennyiben a gyártó/importőr általakkreditált szerelő megállapítja, hogy a termék meghibásodásagaranciális eredetű és jótállás alapján a termék kicseréléséhez vagykijavításához a termék kibontása, kiemelése, illetőleg elszállításaszükséges, úgy a termék - állagsérelem nélkül történő - kibontásával ésannak ismételten történő beépítésével együtt járó valamennyi költség(pl. kőműves, burkolási munkák anyag- és munkadíja, stb.) a vásárlótterheli és az ezzel kapcsolatos valamennyi feladat elvégzése, illetveelvégeztetése, a munkák megszervezése szintén a vásárló kötelezettsége.A gyártót/importőrt a termék kibontásával és annak újra történőbeépítésével kapcsolatban felmerült költségekkel és az ezen munkálatoksorán felmerült károkkal kapcsolatban semmiféle felelősség nem terheli.

Jótállási igény érvényesítését kizáró okok Nem tartoznak a jótállásikötelezettség körébe az alábbi okokra visszavezethető hibák, és azokelhárítása:

 1. A nem rendeltetésszerű beüzemelés, használat, vagy aterméknek nem a használati útmutatóban foglalt utasításoknak megfelelőkezelése vagy működtetése, ideértve különösen a helytelen tárolást,szállítást, leejtést, nem megfelelő üzemeltetési körülményeket, elemikárt, külső behatás okozta rongálást, sérülést, egyéb, a vásárlás utánkeletkezett okból adódó meghibásodást
 2. A gyártó/importőr által előírtrendszeres ellenőrzés és karbantartás elmulasztása
 3. A keletkezettmeghibásodás a normál elhasználódásnak vagy az üzemszerű kopásnaktulajdonítható
 4. Ha a meghibásodás bekövetkezésében a nem eredeti, vagya termék gyártója által jóvá nem hagyott segéd- és kellékanyagokhasználata közrehatott
 5. Bármely, a hibát vagy annak okát előidézőbeavatkozás vagy javítás, amelyet nem a gyártó/importőr általakkreditált szerelő/szerviz partner végez
 6. A víz keménységére,illetőleg a víz szakszerűtlen karbantartására, illetve vegyi adagolásáravisszavezethető károk
 7. A fúvókákban idegen anyagok által okozott kár
 8. A használatból eredő kopási kár
 9. Ha a sérülés vagy meghibásodás ahelytelen telepítés, mozgatás, hanyagság miatt keletkezett.
 10. Rongálásvagy a gyártó/importőr által előzetesen írásban nem engedélyezettátalakítás során bekövetkezett kár
 11. A jótállás nem terjed ki a szivattyú tömítésekre
 12. Egyes háztartási tisztítószerek károsíthatják aterméket és annak részeit, az ebből eredő sérülésekre éselszíneződésekre a jótállás nem terjed ki
 13. A kád testet alkohol- ésacetát tartalmú tisztítószerekkel kezelni szigorúan tilos, a tisztításegyedüli megfelelő módja a speciálisan erre a célra készítetttisztítószerek használata, továbbá a kádban illóolajok használata istilos – a jelen pontban foglalt bármely előírás megszegésével összefüggőhibákra a jótállás nem terjed ki
 14. A termék nem megfelelő alátámasztásaolyan esetekben, amikor a termékhez adott lábak nem tartólábak, hanemszintezőláb funkciót látnak el.
 15. Az előírt vízkeménység 6-9 németkeménységi fok között van, javasoljuk vízlágyító berendezés használatáta készülék üzemeltetése során, ennek elmulasztása esetén avízkőlerakódás okozta meghibásodásnál gyártó/importőr nem vállalja agaranciát.
 16. Üvegtörésre nem vonatkozik a jótállás, kivéve, ha aterméket a gyártó/importőr szállítja ki, és a sérülés tényét a vásárlószállítói jegyzőkönyvvel igazolni tudja.
AlapgaranciaKiterjesztett garancia
Aromaterápiás zuhanyfej1 év
Aromaterápiás zuhanyfej1 év
Csaptelep1 év
Fejzuhany1 év2 év
Gőzkabin1 év2 év
Kádparaván1 év2 év
Lefolyó, bekötő1 év
OkosWC1 év
Padlóösszefolyó1 év
Porcelán mosdó1 év
Porcelán WC-k1 év
Porcelán bidék, piszoárok1 év
Szauna fűtőszál /izzó /kiegészitők1 év
Szauna szerkezet (kivéve kopó felületek)1 év2 év
Szauna Kályha / Vezérlő-kezelő1 év
Térkád1 év
Térkád kiegészitő1 év
WC tartály1 év
WC ülöke1 év
Zuhany kiegészítők1 év
Zuhanyfal1 év2 év
Zuhanyfolyóka1 év
Zuhanykabin1 év2 év
Zuhanypanel1 év2 év
Zuhanytálca1 év2 év
ELŐZMÉNYEK